Kontakt

Rehabtech Research Lab GmbH
-Science Center-
Ebertstraße 15 A
10117 Berlin
Tel 030 398206-127
Fax 030 398206-111

Als Institut an der TU Berlin kooperieren wir eng mit folgenden Fachgebieten

Fachgebiet Medizintechnik der TU Berlin          
Dovestraße 6
10587 Berlin
Tel 030 314-23388
Fax 030 314-21098


Fachgebiet Keramische Werkstoffe der TU Berlin
Sekr. BA3
Hardenbergstr. 40
D-10623 Berlin
Tel 030 314 24833